Violgubbe

Violgubbe (Gomphus clavatus) är en stor marklevande mykorrhizabildande svamp som är beroende av sina värdträd. Violgubbe uppträder under augusti ofta i äldre gran- och barrskogar som växt upp genom en naturlig föryngring. Skogarna är ofta belägna på mark med hög kalkhalt och kallas därför för kalkbarrskogar. I Norrtälje kommun, särskilt i de norra delarna, har jordarterna ofta en hög kalkhalt och här finns många kalkbarrskogar. Skogarna är oftast grandominerade och präglade av det tidigare skogsbetet, med betande djur på utmarken.

I dessa skogar finns även en lång rad andra rödlistade och sällsynta svampar, växter och djur. Sverige har ett internationellt ansvar för dessa betespräglade kalkbarrskogar som i ett europeiskt perspektiv är en sällsynt skogsbiotop. Det främsta hotet mot arterna och deras livsmiljöer utgörs av skogsavverkning, fr.a. det moderna trakthyggesbruket. Andra exempel på hot är igenväxning som resulterar i allt tjockare humustäcken.

Violgubben anses idag vara mer hotad än den bedömning som gjordes för ca tio år sedan. Det ökade hotet mot violgubben beror på att den förekommer i äldre, betespräglade, ört- och kalkrika barrskogar med hög bonitet. Det är en skogstyp som ofta slutavverkas vilket är negativt för violgubben. Arten är underrepresenterad i inventeringar och i skyddade områden.

Under 2007 och 2008 har Norrtälje Naturvårdsstiftelse inventerat violgubbe i Norrtälje kommun. Syftet med inventeringen var att belägga om svampen fanns i vissa utpekade områden som i övrigt har höga naturvärden. Under åren inventerades 20 olika kalkbarrskogar i Norrtälje kommun vilket resulterade i totalt 1 518 fynd av 162 olika svamparter. Violgubbe påträffades i 7 områden. Under inventeringen gjordes även fynd av andra rödlistade svampar som t.ex. duv- och olivspindling, brand- och raggtaggsvamp, grangrå-, ludd- och rosenticka samt flattoppad klubbsvamp. Konsult Michael Krikorev och Magnus Bergström utförde inventeringen.

Under 2009 har stiftelsen gjort en sammanställning över alla fynd som gjorts av violgubbe i Norrtälje kommun. Det resulterade i totalt 91 lokaler (130 dellokaler) för violgubbe i Norrtälje kommun som påträffats mellan åren 1887 – 2009. Nästan 90 % av fynden är gjorda efter 1990. Läs mer om sammanställningen i rapporten Violgubbe och fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun (rapport 2010:2). Magnus Bergström ansvarade för projektet under 2008 – 2010 vilket finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
violgubbe

Tillbaka till Arter