Utter

Uttern (Lutra lutra) klassas idag som sårbar (VU) i Sverige enligt ArtDatabanken. Arten omfattas av EU: s art- och habitatdirektiv. Utterns situation i Uppland och även i landet som helhet har emellerid klart förbättrats sedan början av 1990-talet. Inventeringar utförda av Naturvårdsstiftelsen under åren 1996, 1997, 1999, 2001 och 2004 visar samstämmigt att uttern ökar i Uppland.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har därför avslutat verksamheterna i projektet. Under senare år har vi stått till tjänst när det gäller sakkunskap om utterpassager, vilka ofta efterfrågas av olika vägprojektörer, samt tillhandahåller rapporter och förmedlar kontakter. Under 2005 sammanställde stiftelsen en rapport angående utvecklingen av Upplands utterpopulation under 1995 – 2004 på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Rapporten publicerades i vår rapport Utveckling av Upplands utterpopulation under 1994 – 2004 (rapport 2005:1).
utter

Tillbaka till Arter