Stor tofsäxing

Norrtälje Naturvårdsstiftelse startade 1994 projekt Stor tofsäxing. Syftet är att bevara arten på den ursprungliga lokalen på Kapellskär i Rådmansö socken. Kapellskär är den enda kända växtplatsen i Norden för stor tofsäxing (Koeleria grandis). Växten är känd från Kapellskär sedan 1892 då den även insamlades. Ibland har den uppgivits vara ett krigsminne från ryssarnas invasion med en 26 000 man stark flotta som ankrade utanför Kapellskär i juli 1719. På de ryska skeppen fanns hästar och i det hö som medfördes kan stor tofsäxing ha funnits.

Nästa notering av arten är från 1921 då tofsäxingen angavs som rikligt förekommande i en enbusksnårig, nordexponerad backäng. Denna lokal, eller större delen av lokalen, blev förstörd av den exploatering som gjordes i samband med utbyggnaden av Kapellskärs hamn. I slutet av 1960-talet noterades att det fanns kvar ett 30-tal tuvor. Därefter gick det snabbt utför och arten ansågs 1976 genom en artikel i Norrtelje Tidning vara utrotad. Men uppgiften var felaktig eftersom Joakim Ekman återfann den samma år. Tofsäxingen har sedan dess klamrat sig kvar i några få tuvor som årligen brukar skjuta upp några axbärande strån (dock inte 2008). Stiftelsen började 1994 inventera arten genom att räkna tuvor och axbärande strån. Artens utveckling följs även av Joakim Ekman inom ramen för Floraväkteri Uppland.

I mars 1995 påbörjade stiftelsen en restaurering av 0,47 ha kring den då halvöppna växtlokalen. Restaureringen innebar röjning av buskar och avverkning av enstaka träd samt byggande av en trägärdsgård runt området. Därefter har området årligen betats med får fram till 2006. Den ursprungliga tuvan instängslades efter några år för att den inte skulle betas bort av fåren.

Under åren 2007 – 2009 genomför Naturvårdsstiftelsen en extra satsning på växtlokalen som innebär att området sköts med slåtter istället för bete. Under 2007 har området rensats på stubbar, stenar och annat material. Fagning, slåtter och höbärgning har genomförts under 2007 och 2008. Trägärdsgården har reparerats och provrutor har lagts ut och inventerats.

Genom vegetativ förökning odlade Bergianska Trädgården i Stockholm upp 100 nya plantor från trädgårdens egna plantor, vilka härstammar från Kapellskär. Naturvårdsstiftelsen planterade i maj 2008 ut de uppodlade plantorna i grupper om 20 plantor på fem platser i växtlokalen. Stiftelsen följer årligen upp beståndet av stor tofsäxing.

Maria Pettersson och Maria Eriksson ansvarade för projektet vilket finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Du kan läsa mer om projektet i rapporten Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö (rapport 2009:10).
tofsaxing

Tillbaka till Arter