Skog

Granskog är den dominerande skogstypen i kommunen. Vanligast av granskogstyperna är blåbärsgranskogen. Den finns över hela kommunen utom längst ut i skärgården. En speciell typ av granskog som finns i Norrtälje kommun är de örtrika granskogarna, med en kärlväxtflora som liknar lundar och rika ädellövskogar. De finns framförallt i församlingarna Estuna, Söderby-Karl, Roslags-Bro, Häverö och Väddö. Skogstypen är ovanlig i ett Sverigeperspektiv. Orsaken till den speciella vegetationen är de rika markförhållandena, som beror på att kalkrikt material har transporterats hit med inlandsisen från Gävlebukten. I vissa av de fuktigaste lägena har det aldrig brunnit. Arterna som är knutna till granskogar är beroende av ett mikroklimat med skugga och fukt. Många av de missgynnade arterna i Norrtäljes granskogar är knutna till död ved i olika faser, till branter och raviner samt till de örtrika skogarna. Av kommunens träd utgörs 48 % av gran. De betade glesa barrskogarna (utmarksbetet), som förr var så vanliga, är nu på väg att försvinna helt.

Mycket tyder på att den betade barrskogen hyser en speciellt rik marksvampflora. Även vissa skalbaggsarter tycks föredra den betade barrskogen framför en ren urskog.I Norrtälje kommun finns relativt många områden med betesskog (cirka 20 stycken). Vilka objekt som hyser de högsta naturvärdena är dock okänt. Ett av de största skogsbetesområdena är området söder om Ösmaren i Roslags-Bro församling.

skog

Tillbaka till Naturtyper