Roslagsgården

GärsgårdsbyggeRoslagsgården
Första sträckan av en ny gärdsgård i traditionell stil.

Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten och kunskapen om de biologiska och kulturella värden som finns i kulturlandskapet och hur dessa miljöer och marker kan skötas som ett småskaligt jordbruk med äldre skötselmetoder.

Projektet syftar till att återskapa och visa upp en typisk familjegård i Roslagen i början av 1900-talet. Detta återskapande och tillgängliggörande bidrar både till att öka kunskapen om de natur- och kulturvärden som finns på gården, dessutom görs gården och en del av Norrtälje stads tätortsnära natur mer tillgänglig för besökare. Naturskoleverksamheten som finns på Färsna gård, Färsna Naturcentrum, bidrar dessutom till att öka kunskapen om den biologiska mångfald som finns i det landskap som hålls öppet och brukas med äldre metoder.

För att få en gård som speglar ett familjejordbruk från tidigt 1900-tal ska vi i projektet bland annat inleda ett återskapande av hagmarker. Stängsel längs gamla fägator och hagmarker skall uppföras och ge ett tidsenligt intryck till gården, liksom de stengärdesgårdar som skall röjas fram. Även en löväng med hamlingsträd skall anläggas i anslutning till gården. Under projektet genomförs en restaurering av stängsel kring gårdens betesmarker. Den ursprungliga fägatan mot äldre tiders skogsbete ska återskapas med hjälp av stängsling. För att tillgängliggöra de vackra hagmarkerna med höga natur- och kulturvärden som finns utanför själva gårdskärnan, ska den gamla fägatan även anpassas för rullstolar, rullatorer och barnvagnar . Även körvägen som löper från gården till slåtterängarna ska hårdgöras och därmed bli tillgänglig för alla. Stängslingen på gården skall delvis utföras inom ramen av en eller flera kurser, i syfte att utbilda skolbarn och andra intresserade. En löväng i gårdens närhet skall anläggas. Här skall träden hamlas årligen, just så som man för 100 år sedan hamlade lövträd av olika slag för att dryga ut vinterfodret till gårdens djur.

Projektet avslutat 2014