Rikkärr

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län under 2008 slutfört projektet Rikkärr i Stockholms län. Ett rikkärr är en våtmark med torv som får mineralämnen tillfört via grundvatten från den omgivande fastmarken. Rikkärren har ett relativt högt pH (ca 6 – 8) och har en artrik flora. Rikärren har ofta avänts för bete eller slåtter. Den upphörda hävden tillsammans med bl.a. dikningar har lett till att många rikkärr har växt igen och därmed försvinner de arter som är karaktäristiska för rikkärr.

I Stockholms län inventerades under 2007 – 2008 totalt 60 våtmarksobjekt varav 43 klassades som rikkärr, varav 20 var medelrikkärr och 23 var extremrikkärr. Av de 43 rikkärren i länet är hela 37 st belägna i Norrtälje kommun. Totalt hade rikkärren en yta om 209,3 ha spridda i storlek mellan 0,1 – 20,1 ha. I Norrtälje kommun fanns 193,7 ha rikkärr. I rikkärren registrerades totalt 75 indikatorarter varav 35 kärlväxter, 39 mossor och 1 svamp. Rödlistade arter som hittades i Norrtälje kommun var loppstarr (VU), gulyxne (NT), käppkrokmossa (NT) samt sumpäggsvamp (NT). Vid tidigare inventeringar har även kalkkärrsgrynsnäckan (NT) och större agatsnäcka (EN) påträffats i kommunens rikkärr. En prioriteringslista med förslag på åtgärder och skötsel för varje rikkärrsobjekt har presenterats i en rapport.

Inventeringen pekar på att rikkärren i länet har mycket höga naturvärden. Dock är de i behov av restaureringar och efterföljande skötsel för att dessa värden ska bevaras för framtiden. Daniel Udd ansvarade för projektet under 2008 vilket finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Du kan läsa mer om projektet i den rapport som stiftelsen har tagit fram – Rikkärr i Stockholms län (2009:14), vilken är utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse började att arbeta med rikkärr 1992. Tidigt väcktes frågan om hur en restaurering och skötsel av rikkärr ska utföras samt möjligheter att följa upp de praktiska skötselåtgärderna. Under åren 1995 till 1998 lades ett provrutesystem ut i rikkärren Kista hav och Maran i Väddö socken. Under de tre åren gjordes uppföljning av artfrekvenser för kärlväxter och mossor, biomasseproduktion och förekomst av gulyxne i Kista hav. Provrutorna var utlagda i slåtterhävdad del, betad del respektive ohävdad del.

Under 2008 gjordes ett försök att återfinna systemen med provrutor i de båda rikkärren. En enklare uppföljning (artfrekvenser) gjordes som ett examensarbete av Maria Ericsson som även gick ut på att testa samma metodik som användes mellan åren 1995 och 1998. En fullständig uppföljning vad beträffar artfrekvens, biomassa och förekomsten av gulyxne genomfördes under 2009. Resultaten av uppföljningen finns i rapporten – Hävd av rikkärr – sammanställning av inventeringar i två rikkärr i Norrtälje kommun 1995 – 2009 (2010:1).
Norrtälje Naturvårdsstiftelse har sedan 1992 arbetat med att restaurera och utföra naturvårdsskötsel av bl.a. rikkärr. Stiftelsen är inte markägare utan har överenskommelser med fastighetsägare om att skötsel kan genomföras. Flera av områdena har blivit skyddade som Natura 2000-områden. Den praktiska skötseln av områdena utförs av anlitade lokala entreprenörer och Roslagens Naturskyddsförening (Maran).

Rikkärr är ur ett nationellt perspektiv en ovanlig naturtyp med mycket höga naturvärden. Många växt- och djurarter har anpassat sig till denna speciella miljö och återfinns endast i denna naturtyp. Fram till modern tid har dessa kärr ofta nyttjats som slåttermark och fram till våra dagar som betesmark vilket har satt sin prägel på växt- och djurlivet. Idag har hävden upphört i de flesta rikkärr vilket har medfört att arterna minskar och på sikt inte kommer att kunna överleva.

Under året har vi bedrivit slåtter i rikkärren Kista hav och Maran i Väddö socken samt Södersjön i Lohärads socken. Under 2008 fortsatte restaureringen för att utöka slåtterytan i Kista hav genom att röja bort sly och ungtallar på ytterligare 0,40 ha. Totalt uppgår arealen av de hävdade rikkärren till 1,55 ha. Tidigare år har stiftelsen även bedrivit skötsel av Storvass i Rådmansö socken. Åtgärderna har under året finansierats av EU:s jordbruksstöd och Länsstyrelsen i Stockholms län.

rikkärr

Tillbaka till Naturtyper