Projekt slåtterängar

Under 2010 påbörjade Norrtälje Naturvårdsstiftelse projektet ”Bevarande och skötsel av kustnära kalkrika kulturmarker”. Projektet pågår fram till 2013 och dess syfte är att öka kunskapen om de slåttermarker som finns i Roslagen som idag växer igen och försvinner alltmer.

Målet är att allt fler slåttermarker ska skötas för att bevara det öppna kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Seminarier och fältdemonstrationer kommer under 2010 och 2011 att anordnas som handlar om slåttermarkers historia, natur- och kulturvärden och olika skötselmetoder. Seminarierna och fältdemonstrationerna riktar sig till alla som är intresserade av slåttermarker och hur de kan skötas.

Slåtteräng Marum