Positiva naturupplevelser

Norrtälje naturvårdsstiftelses pedagogiska del driver projektet ”Positiva naturupplevelser för ALLA”. Projektet finansieras huvudsakligen av Allmänna arvsfonden. Projektet kommer sträcka sig från 2011-2013. Målgrupperna är barn med invandrarbakgrund och barn med funktionsnedsättning. Färsna naturcentrum vill med projektet skapa möjligheter för dessa två målgrupper att ta del av den svenska naturen på samma villkor som alla andra. Platsen vi avser utföra projektet huvudsakligen på är Färsna gård i Norrtälje.

Många av Sveriges människor har invandrarbakgrund. Invandrares erfarenheter och kunskaper om naturen är ofta av ett helt annat slag än svenskars. Det finns anledningar till varför det inte kan kännas naturligt och tryggt att vistas i naturen för invandrare som:

Åtgärder och aktiviteter
• Anpassa miljöer; Hårdgöra ytor för bättre framkomlighet med rullstolar och rullatorer på Färsna gård och i trädgården. Göra miljöerna på gården trygga och säkra för synskadade och komplettera informationsskyltar med blindskrift.
• Utflykter/naturdagar; Arrangera 21 utflykter/naturdagar/aktiviteter på Färsna gård för ALLA. Betoningen ska ligga på att ta emot nybörjade i svensk natur och genom tryggt ledarskap, låta deltagarna möta naturen på sina villkor. Invandrarbarn är då den prioriterade målgruppen. Naturdagar för handikappade barn ska också genomföras på ett så tryggt sätt som möjligt för deltagarna.
• Läromedel; Färsna naturcentrum ska ta fram läromedel med övningar och material som lämpar sig för barn med olika funktionsnedsättning. Övningarna skall passa att genomföras även i blandade grupper.
• Dokumentation; projektet olika delar dokumenteras och sammanfattas i ett mindre häfte. Informationsfolder ska tas fram.

År 2011 och våren 2012 kommer tyngdpunkten ligga på att anpassa miljöerna på Färsna gård. Norrtälje naturvårdsstiftelse kommer samarbeta med Norrtäljes internationella klasser, SFI och Balders hus.

För vidare information och frågor kontakta projektledare Lotta Andersson på Norrtälje naturvårdsstiftelse, 0176-184 07 eller lotta@naturvardsstiftelse.se.
Positiva Naturupplevelser