Naturbete

Det är numera på de betade markerna som man hittar de riktiga pärlorna när det gäller biologisk mångfald i odlingslandskapet. Här finner man en oerhörd mångfald av kärlväxter (blommor), svampar och insekter. Kärlväxterna har en fantastisk mångfald på de öppna hävdade gräsmarkerna. På en kvadratmeter kan det finnas 50 olika arter om det är riktigt fint. Några arter är rödlistade. Fältgentiana är ett exempel på en art som är mycket starkt knuten till välhävdade slåtter- och betesmarker och finns på ett flertal sådana platser i kommunen.

Många svamparter är starkt knutna till ogödslade naturbetesmarker. Ibland talar man om en fornminnesflora. Det är svampar som finns på sandiga, torra och välhävdade marker som det ofta är vid fornlämningar. Vaxskivlingar och jordtungor är två svampgrupper som man kan hitta på riktigt välbetade naturbetesmarker. Insekterna och blommorna hör ofta intimt samman. Insekterna pollinerar blommorna och blommorna ger insekterna nektar och pollen till mat. Dessutom har många insekter speciella värdväxter som de lever av i sitt larvstadium. En artrik kärlväxtmiljö ger därför ofta även en artrik insektsfauna. Många insekter är dessutom värmeälskande och därför blir öppna soliga hagmarker med en rik flora också ett eldorado för insekter. Fjärilar, skalbaggar, skinnbaggar, stritar, steklar, flugor med flera grupper utsätts för samma hot som kärlväxterna – igenväxning och gödsling.
Projektet Hävd av de värdefullaste naturbetesmarkerna syftar till att bedöma naturvärdena och på sikt säkra beteshävden för de värdefullaste naturbetesmarkerna i Norrtälje kommun. Bakgrunden var att det under de senaste åren skett en minskning av antalet betesdjur i kommunen vilket medfört att allt flera naturbetesmarker växt igen vilket leder till att höga naturvärden riskerar att försvinna.

Projektet påbörjades under 2007 med att sammanställa information om vilka databaser som fanns om skyddsvärda arter eller andra naturvärden i kommunens naturbetesmarker. Under 2008 sammanställdes databaserna varvid 691 områden med naturbetesmarker och slåtterängar värderades utifrån deras naturvärden i form av t.ex. fynd av rödlistade eller lokalt sällsynta arter, förekomst av fornlämningar eller kulturminnesspår, hävd säkrad genom miljöstöd eller formellt skydd som t.ex. naturreservat eller Natura 2000-område. Tillsammans omfattade områdena 2 360 ha naturbetesmarker och 34 ha slåtterängar, vilket troligtvis ligger nära den totala arealen naturlig fodermark i Norrtälje kommun. Flest naturbetesmarker fanns i Väddö, Roslags-Bro och Fasterna socken med över 50 områden i varje socken.

Resultatet visar att 409 områden hade natur- och kulturvärden vilket visar att majoriteten av naturbetesmarkerna i Norrtälje kommun är värdefulla. Resultaten visar också att av de 132 områden som klassats som mest värdefulla i kommunen har hela 85 % särskilda stöd från Landsbygdsprogrammet och 48 % är områden som ligger inom någon form av områdesskydd (Natura 2000, naturreservat eller nationalpark). Det visar att de områden som är värdefulla har miljöstöd eller områdesskydd vilket gör att de fångas upp i kontroller innan deras värden riskerar att gå förlorade på grund av utebliven hävd. Detta visar också att det värderingssystem som arbetats fram och som använts för att få fram de områden som är värdefulla fungerar.

De tre värdefullaste områdena i varje socken inventerades i fält under 2008. Av de 78 besökta områdena hävdades hela 72 stycken vid besökstillfället vilket var ett mycket positivt resultat.

Maria Pettersson ansvarade för projektet under 2008 vilket är ett av delprojekten i Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Projektet finansierades av Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län, genom statliga bidrag till lokal naturvård. Du kan läsa mer om projektet i rapporten Värdefulla naturbetemarker i Norrtälje kommun, Naturvård i Norrtälje kommun nr 35, som är utgiven av Norrtälje kommun 2009.

naturbete

Tillbaka till Naturtyper