Mnemosynefjäril

Mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne) är en av våra största och mest sällsynta dagfjärilar. Den förekommer i småskalig ängs- och hagmark med värdväxten nunneört som är larvens enda föda. Mmnemosynefjärilen är starkt minskande och saknas helt i stora delar av sitt tidigare utbredningsområde. Det främsta hotet utgörs av upphörande bete och slåtter som orsakar igenväxning.

Mnemnosynefjärilen klassas i Sverige som starkt hotad (EN) enligt Artdatabanken. Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, vars syfte är att ”upprätthålla eller restaurera en gynnsam bevarandestatus hos naturtyper samt vilda växt- och djurarter av gemenskapsintresse”. Tidigare förekom arten i ett flertal landskap från Skåne-Blekinge längs ostkusten, inklusive Öland och Gotland, upp till Uppland, samt i Medelpad och Jämtland. I dagsläget förekommer mnemosynefjärilen endast i tre regioner i Sverige; Blekinges kustland, Roslagens kustland i Uppland och Indalsälvens delta i Medelpad. Arten förekommer mestadels i ytterst små populationer i alltmer fragmentiserade mycket små och igenväxande miljöer.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse driver sedan 1995 projekt Mnemosynefjäril vilket syftar till att rädda den starkt hotade mnemosynefjärilen vid Upplandskusten från att försvinna helt. Sedan starten av projektet har vi genomfört årliga inventeringar samt biotopförbättrande åtgärder på samtliga kända lokaler i Norrtälje kommun. Detta har under åren gett oss en god kunskap om mnemosynefjärilen och dess situation.

För att ge arten en säkrare och mer varaktig bevarandestatus genomförde stiftelsen mellan åren 2002 och 2006 även projektet Restaurering av mnemosynefjärilshabitat. Projektet syftade till att bevara mnemosynefjärilen genom att återskapa de livsmiljöer som är avgörande för artens överlevnad. Läs mer om projektet i stiftelsens rapport Restaurering av mnemosynefjärilshabitat i Norrtälje kommun 2002-2006 (rapport 2010:3).

Stockholms län har ett stort ansvar när det gäller mnemosynefjärilen eftersom delar av landets populationer finns inom länet närmare bestämt i Norrtälje kommun. Länsstyrelsen i Stockholms län har därför, från och med 2005, gett stiftelsen i uppdrag att bland annat årligen inventera samtliga idag kända förekomster i Norrtälje kommun inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Syftet med inventeringarna är att fastställa fjärilens status på de kända förekomsterna inom Norrtälje kommun samt att fungera som underlag för fortsatta skötselåtgärder.

Vid 2011 års inventering av de två kvarvarande mnemosynefjärilslokalerna på Rådmansö i Norrtälje kommun beräknades populationsstorlekarna till 65 respektive 310 individer vilket ger en total mnemosynefjärilspopulation om 375 individer. Det är den högsta noteringen inom ramen för stiftelsens inventeringar.

Vid en inventering av lämpliga områden för mnemosynefjärilen i de norra delarna av Norrtälje kommun 2008 hittades ett område väster om Edeboviken vilket borde vara den mest optimala platsen att göra en utsättning av mnemosynefjärilen på. Lokalen ligger cirka sju km fågelvägen från närmaste mnemosyneförekomst i Östhammars kommun, Uppsala län. Stiftelsen genomförde 2011, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, en utsättning av parade honor med phragis i detta område. Honorna samlades in på två av mnemosynelokalerna i Östhammars kommun. Utsättningen genomfördes i samarbete med konsult Jan-Olov Björklund, Jannes Natur & Miljö. Syftet med utsättningen är att expandera populationen i Uppsala läns skärgård och därmed ytterligare säkra artens överlevnad i Uppland. Till och med 2012 arbetade Elisabeth Hedin med projektet.
mnemosyne

Tillbaka till Arter