Jätteträd

Under 2007 och 2008 har Norrtälje Naturvårdsstiftelse genomfört inventeringar i projektet Särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Med skyddsvärda träd menas grova och gamla träd som blivit betydelsefulla för de växt- och djurarter som lever på träden. Träden är ofta väl kända bland ortsbefolkningen och därmed viktiga kulturminnen. Skyddsvärda träd kan finnas av alla förekommande trädarter, men av särskild betydelse i dessa delar av landet är de s.k. ädla lövträden alm, ask, ek, lind och lönn.
tree
Under 2008 har stiftelsen inventerat skyddsvärda träd i fr.a. Ununge, Edebo, Singö, Väddö, Björkö-Arholma, Rådmansö, Söderby-Karl, Blidö, Länna, Riala, Närtuna, Gottröra, Fasterna och Edsbro socknar. Inventeringen har främst varit inriktade på träd som är grövre än 314 cm i omkrets (mätt i brösthöjd). Ett sådant träd är oftast minst 200 år gammalt och har oftast också betydelse för den biologiska mångfalden.

Under de två åren registrerades totalt 3 622 träd fördelat på 2 529 ekar, 426 askar, 263 lindar, 131 lönnar, 103 almar och 170 övriga arter. Totalt var 1 413 träd grövre än 3,14 m i omkrets. Av dessa var 170 träd grövre än 4,71 meter varav 18 st var grövre än 6,28 meter.

Största ekarna var 9,87 m (Braheberg, Närtuna socken), 8,12 m (Getingbol, Fasterna socken) och 7,75 m (Mellingeholm, Frötuna socken). Största almen var 5,02 m (Södersund, Roslags-Bro socken), största asken 5,55 m (Norrby, Söderby- Karls socken), största linden 5,50 m (Lötaholmen, Rådmansö socken) och största lönnen var 4,30 m (Vämlinge, Estuna socken).

De grövsta träden för övriga arter var poppel 4,43 m, klibbal 4,18 m, hästkastanj 4,03 m, gråal 4,01 m, tall 3,95 m, pil 3,87, björk 3,55 m, asp 3,50 m, bok 3,40 m, sälg 3,19 m, oxel 3,06, gran 2,99 m och en 1,82 m.

De allra flesta träden (ca 85 %) hotas av igenväxning och därmed behövs skötselinsatser. Inventeringen ger ett gott underlag för kommande skötselåtgärder. Flest skyddsvärda träd finns i Estuna socken med 604 träd, Rimbo socken med 599 träd, Frötuna socken med 581 träd och Roslags-Bro socken med 417 träd. Övriga socknar hade mellan 14 och 142 skyddsvärda träd. Daniel Udd och Jessica Eisenring ansvarade för projektet under 2008 vilket finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Du kan läsa mer om projektet i vår rapport Inventering av skyddsvärda träd i Norrtälje kommun (Rapport 2009:5).

Tillbaka till Arter