Havsstrandängar

Havsstrandängar bildas längs flacka och grunda kuststräckor på finsediment. Den pågående landhöjningen skapar hela tiden nya strändängsområden längs kusten. Strandförskjutningen är en kombination av landhöjning och att havsytans nivå förändras. Detta gör att grunda vattenområden långsamt lyfts upp och blir strandängar, att havsvikar snörs av och blir insjöar, sedan myr och slutligen skogsmark.

Havsstrandängarna är produktiva och har under lång tid använts som slåtter och betesmark. Om strandängen inte hävdas växer den igen och ofta utbildas massiva vassbälten. De strandängar som hävdas idag är en bråkdel av vad som tidigare var under hävd. Dessa strandängar har ofta ett rikt växt- och djurliv.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har arbetat med restaurering av havsstrandängar i några områden i Norrtälje kommun:

Djävulsviken, Väddö socken
Norrsundet, Rådmansö socken

havsstrandäng

Tillbaka till Naturtyper