Hartmanstarr

Norrtälje Naturvårdsstiftelse startade 1998 projekt Hartmansstarr som syftar till att sköta en liten slåtteräng med hartmansstarr (Carex hartmanii) med slåtter samt att följa upp artens respons på slåtterhävden.

Lokalen heter Eknäset och är belägen i Riddersholms naturreservat i Rådmansö socken. Området utgörs av en plan öppen och övervägande stenfri ängsmark med några hassel- och enbuskar. En mindre berghäll med tillhörande odlingsröse ligger centralt i området och en någorlunda frekvent nyttjad gångstig passerar genom området.

hartmanstarrOmrådet är beläget intill en beteshage och används också när betesdjuren lämnas vid betessäsongens början och hämtas vid betessäsongens slut. Området betades längre tillbaka med nötkreatur. Under en stor del av 1980- och 1990-talet har området dock legat ohävdat. Området restaurerades 1998 av Naturvårdsstiftelsen då det inhägnades och hävd med slåtter påbörjades. Initiativet till insatsen kom från Länsstyrelsen i Stockholms län och syftet var att bevara populationen av hartmansstarr. Området är litet och omfattar 0,1 ha.

Slåtterängen består av en frisk till torr ängsmark där arter som rödklint, ängshavre, darrgräs, natt och dag samt spenört har en stark ställning. Andra karaktäristiska arter är krissla, käringtand, solvända, brudbröd, rödkämpar, svartkämpar, fyrkantig johannesört, ängsskallra, jungfrulin och hartmansstarr.

Sedan år 2000 inventerar Naturvårdsstiftelsen årligen förekomsten av hartmansstarr på Eknäset genom att räkna både vegetativa individer och sådana som resulterar i axbärande strån. Inventeringen görs i 68 rutor med storleken 2 x 2 meter och täcker därmed ett 272 m2 stort område. Hartmansstarr växer utspritt i hela området och för det mesta som vegetativa individer.

Beståndet av hartmansstarr har sedan projektets start utvecklats i en positiv riktning. Antalet provrutor med flera vegetativa skott har ökat samtidigt som antal provrutor med noll skott har minskat. Utvecklingen är ett resultat av den upptagna slåtterhävden.

Antalet axbärande strån varierar dock mycket från år till år. I 2009-års inventering hittades 1 250 axbärande strån medan vi under de tidigare inventeringarna 2000 – 2001, 2003 – 2007 noterade 3, 334, 160, 25, 140, 433 respektive 224 axbärande strån. Under 2008 gjordes ingen räkning av axbärande strån.

Maria Pettersson ansvarade för projektet under 2009 vilket finansierades av Skärgårdsstiftelsen.

Tillbaka till Arter