Gulyxne

Norrtälje Naturvårdsstiftelse startade år 1997 projekt Gulyxne med en specialinventering av gulyxne (Liparis loeselii) i rikkärret Kista hav i Väddö socken. Syftet med projektet är att bevara gulyxne och även dess miljö, rikkärren, i Norrtälje kommun. Inventeringen gjordes i samband med den restaurering av rikkärren Maran och Kista hav som stiftelsen påbörjade redan 1992. För att kunna följa upp inventeringen lades fasta provytor ut i  Kista hav.
Det främsta syftet med inventeringen av gulyxne var att ta reda på hur populationen reagerade påden återupptagna slåtterhävden i rikkärret. En uppföljande inventering av gulyxne i provrutorna genomfördes under åren 1998 – 2001. Naturvårdsstiftelsen planerar att följa upp denna inventering under år 2009.

Sedan år 2000 inventerar stiftelsen en lokal medgulyxne gulyxne i rikkärret Gunnarsmaren i Riddersholms naturreservat i Rådmansö socken. Gunnarsmaren är ett stort rikkärr och omfattar en yta om totalt 11,0 ha. Rikkärret ingår som en del av en större beteshage som idag betas extensivt. Det är inget större betestryck eller slitage på rikkärret. På äldre kartmaterial framgår att kärret även för 100 år sedan ingick i en betesmark.

Inventeringen utförs i 120 rutor om 2 x 2 meter och täcker därmed ett 500 m2 stort område. Gulyxne växer i grupper utspritt över hela försöksområdet. Den undersökta populationen är lokaliserad till en del av kärret som fortfarande är relativt fri från vegetation av igenväxningskaraktär. Målsättningen är att inventera en så stor del som möjligt av det kända beståndet. Även förekomst av bladvass och andra arter som bedöms kunna påverka gulyxnepopulationen noteras.

Under 2009-års inventering noterades sammanlagt 560 individer vilket är en ökning med 12 % sedan föregående år. Av de noterade individerna hade 176 individer frökapslar vilket är en ökning med 7 % sedan året innan. Sedan inventeringen startade år 2000 har antalet gulyxneindivider ökat med 95 %. Antalet individer med frökapslar har under samma tid ökat med hela 232 %. Orsakerna bakom ökningen är oklara. Inga synliga förändringar av kärret eller vegetationen har noterats. Populationerna av gulyxne i kommunen följs även av Joakim och Gabriel Ekman inom ramen för Floraväkteri Uppland.

Maria Pettersson ansvarade för projektet under 2009 vilket finansierades av Skärgårdsstiftelsen. Norrtälje Naturvårdsstiftelse arbetade under 2008 även med inventering och skötsel av rikkärr.

Tillbaka till Arter