Fjälltaggsvamp

Fjälltaggsvampar (Sarcodon sp.) är stora marklevande mykorrhizabildande svampar som är beroende av sina värdträd. Fjälltaggsvampar uppträder på hösten ofta i äldre gran- och barrskogar som växt upp genom en naturlig föryngring. Skogarna är ofta belägna på mark med hög kalkhalt och kallas därför för kalkbarrskogar. I Norrtälje kommun, särskilt i de norra delarna, har jordarterna ofta en hög kalkhalt och här finns många kalkbarrskogar. Skogarna är oftast grandominerade och präglade av det tidigare skogsbetet, med betande djur på utmarken.
I dessa skogar finns även en lång rad andra rödlistade och sällsynta svampar, växter och djur. Sverige har ett internationellt ansvar för dessa betespräglade kalkbarrskogar som i ett europeiskt perspektiv är en sällsynt skogsbiotop. Det främsta hotet mot arterna och deras livsmiljöer utgörs av skogsavverkning, fr.a. det moderna trakthyggesbruket. Andra exempel på hot är igenväxning som resulterar i allt tjockare humustäcken.

I Sverige förekommer nästan alla Europas fjälltaggsvampar. Mycket talar för att inget annat land i Europa idag har kvar så många arter och så stora populationer. Detta trots att vi även i Sverige betraktar dessa svampar som sällsynta eller mycket sällsynta. I Norrtälje kommun har det hittills påträffats 7 arter av fjälltaggsvampar.

Under 2007 och 2008 har Norrtälje Naturvårdsstiftelse inventerat fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun. Syftet med inventeringen var att belägga om svamparna fanns i vissa utpekade områden som i övrigt har höga naturvärden. Under åren inventerades 20 olika kalkbarrskogar i Norrtälje kommun vilket resulterade i totalt 1 518 fynd av 162 olika svamparter. Bland de rödlistade arterna i släktet Sarcodon hittades bitter taggsvamp (EN) i ett område, brödtaggsvamp (EN) i tre områden och koppartaggsvamp (VU) i 8 områden. Under inventeringen gjordes även fynd av andra rödlistade svampar som t.ex. duv- och olivspindling, brand- och raggtaggsvamp, grangrå-, ludd- och rosenticka samt flattoppad klubbsvamp.

Under 2009 har stiftelsen gjort en sammanställning över alla fynd som gjorts av fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun. Det resulterade i totalt 66 lokaler (102 dellokaler) för rödlistade fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun som påträffats mellan åren 1990 – 2009. Läs mer om sammanställningen i rapporten Violgubbe och fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun (rapport 2010:2). Magnus Bergström ansvarade för projektet under 2008 – 2010 vilket finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

fjalltaggsvamp

Tillbaka till Arter