Finnögontröst

Finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) är en indikatorart för gamla hävdade naturbetesmarker och är känslig för förändringar i sin livsmiljö. Idag finns endast ett trettiotal lokaler med finnögontröst i Sverige. Det är därmed viktigt att marker där finnögontröst förekommer fortsätter att hävdas. Under 2005 genomfördes en inventering av finnögontröst i Uppland och Västmanlands län vars syfte var att undersöka statusen hos finnögontröst inför framtagandet av det nationella åtgärdsprogrammet. Eftersom kunskapen om vilken skötsel finnögontrösten gynnas av är bristfällig återinventerade Norrtälje Naturvårdsstiftelse lokalerna under 2007 och 2008.
Resultaten visar att antalet individer ökat i fyra av de åtta inventerade områdena sedan 2005. Alla områden var hävdade med bete eller slåtter. Man kan anta att en måttlig hävd är att föredra i lokalerna. Emellertid behövs flera inventeringar som genomförs under flera år för att se hur arten påverkas av olika förändringar i skötsel och även se den årliga varierationen

Maria Pettersson ansvarade för projektet under 2008 vilket finansierades av Länsstyrelsen i Uppsala län inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Du kan läsa mer om projektet i vår rapport:
Inventering av finnögontröst i Uppsala län 2007 – 2008 (rapport 2009:7).
finnogontrost

Tillbaka till Arter