Fältgentiana

Fältgentiana (Gentianella campestris) växer i de mest artrika slåtterängarna och naturbetesmarkerna och kan därför sägas vara en indikatorart för dessa typer av marker. Fältgentianan har minskat kraftigt i hela sitt utbredningsområde. Norrtälje Naturvårdsstiftelse har under 2007 och 2008 inventerat vissa lokaler med fältgentiana i Uppsala län. Syftet med undersökningen var i första hand att ta fram skötselförslag för lokaler där fältgentiana förekommer. Inventeringen omfattade vilken typ av hävd som förekom i området, under vilken tid hävden pågick, hävdstatus, förnatjocklek och hävdhistorik. Totala antalet individer och antalet avbitna individer räknades också.

Totalt undersöktes 21 lokaler under 2008. Jämförelse med tidigare inventeringar visar att fältgentiana varierar kraftigt från år till år. Dåliga år med få individer var 2003 och 2007. År 2004 var ett bra år med ett stort antal individer. Under åren 2007 – 2008 förekom hävd i 35 av de 42 lokaler som inventerades vilket visar att framtiden för fältgentiana ser ljus ut, förutsatt att vissa justeringar i skötsel genomförs i en del av lokalerna.

Maria Pettersson ansvarade för projektet under 2008 vilket finansierades av Länsstyrelsen i Uppsala län inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Norrtälje Naturvårdsstiftelse har under året även bedrivit skötsel av två slåtterängar med förekomst av fältgentiana (Kråkhättan i Roslags-Bro socken och Carlberg i Fasterna socken).

Du kan läsa mer om projektet i vår rapport:
Inventering av fältgentiana i Uppsala län 2007 – 2008 (rapport 2009:6)
faltgentiana

Tillbaka till Arter