Ekhagar

En stor del av den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är faktiskt knuten till trädskiktet. Gamla, grova, gärna hamlade ädellövträd, som åtminstone delvis är solbelysta, hyser en ofantlig mängd arter. Det är främst insekter och lavar, men även en del vedsvampar, som är anpassade till denna miljö. Gamla ädellövträd som står ljusöppet finns både i hagmarker, i åkermark, utmed vägar (alléer) eller vid gården (så kallade vårdträd). Även om markvegetationen är utarmad på grund av gödsling eller igenväxning kan arterna knutna till träden finnas kvar. Det största hoten är igenväxning och beskuggning, men också brist på föryngring.

I Norrtälje kommun finns flera trädbevuxna hagmarker med en intressant lavflora på träden. Speciellt värdefulla synes hagmarkerna vid Kristineholm (Lohärads) och naturreservatet Norr Malma (Estuna) vara. Kunskapen om var dessa naturvärden finns i kommunen är betydligt mindre än kunskapen om naturvärdena knutna till grässvålen.

Under åren 2005 – 2009 drev stiftelsen projektet Gamla lövträd i kulturlandskapet som syftar till att restaurera minst 20 hektar områden med gamla ekar eller andra lövträd i minst 5 olika områden.

ekhage

Tillbaka till Naturtyper